ELIL REHABILITATASIOONIKESKUS

Sõpruse pst 151a Tallinn

Teenuse eest tasumine ja kulude hüvitamine


Teenuse osutamisel on koostööpartneriks 0 sotskindlustus vapp est 78px

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumist riigi poolt saavad taotleda:

 • alla 16-aastane puudega laps,
 • vanaduspensioni ealine puudega inimene,
 • tööealine (16-aastane kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega inimene,
 • tööealine puudega või töövõimetu või osalise töövõimega inimene, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasub riik ilma taotluseta:

 • kõigi esmakordselt puude saanud alla 16-aasta vanuste laste eest, samuti korduvalt puuet taotlevate laste eest juhul, kui ekspertarsti otsustuse kohaselt on rehabilitatsiooniplaani koostamine vajalik puude raskusastme määramiseks;
 • kohaliku omavalitsuse hinnangu alusel teenusele suunatud 7-18-aastaste laste eest.

Info sõidukulude hüvitamise kohta:

Juhul, kui inimese elukoht ja teenuse osutamise koht on erinevates valdades või linnades, kompenseerib riik sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale (lapsevanemale, abikaasale, hooldajale vm abistajale).

Alates 1.09.2017 hüvitatakse teenuse saajale ja saatjale kokku kuni 41,55 eurot kalendriaastas.

Sõidukulude hüvitamiseks tuleb pärast  rehabilitatsiooniteenuse saamist esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus ja kuludokumendid. Taotlus on kättesaadav meie blankettide lehelt

Kuluhüvituste suurused

 • 16-aastased puudega ja puuet taotlevad lapsed ning kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangu alusel suunatud 7-18-aastased lapsed – kuni 2580 eurot kalendriaastas;
 • 16-aastased ja vanemad isikud – kuni 1112 eurot kalendriaastas. Juhul, kui teenust osutatakse rehabilitatsiooniprogrammi alusel, siis kuni 1600 eurot kalendriaastas;
 • tööealised (16-a kuni vanaduspensioni ealised) psüühikahäirega isikud – kuni 4300 eurot kalendriaastas.
 • ööpäevaringne majutus teenuse saajale – kuni 119,85 eurot kalendriaastas (kuni 23,97 eurot ööpäevas); tööealisele psüühikahäirega isikule kuni 838,95 eurot kalendriaastas;
 • ööpäevaringne majutus alla 16-a lapse saatjale – kuni 91,09 eurot kalendriaastas (kuni 18,22 eurot ööpäevas);

NB! ELIL Rehabilitatsioonikeskus hetkel majutusteenust ei paku!

 • sõidukulu isikule ja tema saatjale sõitmiseks isiku elukohast rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohast isiku elukohta – kuni 41,55 eurot kalendriaastas (arvestusega ühe hüvitatava kilomeetri eest 0,1 eurot või sõidupileti esitamisel pileti maksumus).

Teenuste maksumus on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrusega nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“, vaata https://www.riigiteataja.ee/.

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender