ELIL REHABILITATASIOONIKESKUS

Sõpruse pst 151a Tallinn

Eetikakoodeks


Rehabilitatsioonimeeskonna  ülesanded

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hindame inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, teeme ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Nõustame inimest erinevates valdkondades, et parandada edasist individuaalset toimetulekut.

Rehabilitatsioonispetsialisti eetilised väärtused

Väärikus – nii enda, kolleegide kui klientide suhtes. Rehabilitatsioonispetsialist on ​salliv ja väärtustab oma töös teisi.​​

Austus – on ​usalduse eeldus​​.​ ​R​ehabilitatsioonispetsialist​ on eetili​ne​, vastutustundli​k​ ja peab kinni konfidentsiaalsuse nõuetest​.

Õiglus – rehabilitatsioonispetsialist​ käitub​ objektiiv​s​e​lt​ ja erapooletu​lt​.

Iseseisvus – ​rehabilitatsioonispetsialistil​ on​ õigus otsustada ja vastutada​ rehabilitatsiooniprotsessi juhtimise ja tulemuslikkuse eest ning seada eesmärke ja valida vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks.​ ​Rehabilitatsioonispetsialistil on õigus keelduda täitmast korraldusi, mis on vastuolus seadusega või tema veendumustega.

Rehabilitatsioonispetsialisti isiklik vastutus

R​ehabilitatsioonispetsialistil​ on töötamiseks vajalik​ vastav​a​ eriala kvalifikatsioon.

Rehabilitatsioonispetsialist peab pidevalt täiendama oma teadmisi ja pakkuma kliendile parimat kättesaadavat teenust​ oma pädevuse piires. ​Vajadusel tuleb klient suunata teise spetsialisti juurde.​

Vastutus kliendi ees

Rehabilitatsioonispetsialisti ​peamine vastutus on pakkuda kliendile ​võimalikult heal tasemel teenust.​

Rehabilitatsioonispetsialist ei tohi laskuda oma kliendiga lähisuhetesse.

Üliõpilased ja praktikandid võivad ​osutada teenust​ ​ainult ​​rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel​ ning kliendi nõusolekul.

Konfidentsiaalsus

Rehabilitatsioonispetsialist kohus​tub​ ​mitte avaldama kutsesaladust ja ​kliendi isiklikke andm​eid​. ​
Kutsesaladuse hoidmise nõue ei kehti järgmistel juhtudel:

  1. kui klient on andnud info jagamiseks kirjaliku nõusoleku;
  2. kui on andmeid alaealise väärkohtlemise kohta.

Rehabilitatsioonispetsialistil ​on iga​ kliendi kohta dokument, mis sisaldab kliendile osutatud erialaseid teenuseid ja mille sisu on konfidentsiaalne.

Vastutus kolleegide ees

Rehabilitatsioonispetsialist hindab ja väärtustab oma kolleege ning nende tööalast tegevust.


 

Kalender

ELIL tegevjuhi kalender