eesti liikumispuudega inimeste liit

märka puude taga inimest

Koolitused

 • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (edaspidi ELIL) pakub erinevaid koolitusi tööandjatele ja -kollektiividele, kohalike omavalitsuste töötajatele ja kõigile teistele huvirühmadele.
 • Koolitused on üldhariva ja praktilise sisuga. Teeme tihedat koostööd nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega ja psüühikahäirega inimeste esindusorganisatsioonidega ning vajadusel (tellija soovil) pakume laiapõhjalisi puudespetsiifilisi koolitusi.

KOOLITUSMOODULID, MIDA ON VÕIMALIK TELLIDA:

I moodul: Puudega inimesed ühiskonnas läbi aja: suhtumised ja võimalused

Kestus: 2 akadeemilist tundi (võimalik ka 3 akadeemilist tundi)

 • Mooduli I osa: Suhtumine puudega inimestesse ajaloos: sotsiaalsed ja majanduslikud seosed.
 • Mooduli II osa: Suhtumine puudega inimestesse ja võimalused kaasajal: võrdne kohtlemine ja normalisatsiooniprintsiip, mis see on ja milleks?

II moodul: Puudega inimene tööturul: toimetulek kollektiivis ja kollektiivi tugi puudega inimesele

Kestus: 2 akadeemilist tundi

 • Mooduli I osa: Puude põhjused ja puudest tulenev erivajadus inimese toimetuleku mõjutajana.
 • Mooduli II osa: Toetava ja juhendava isiku roll puudega inimese tööga toimetulekul.

I ja II mooduli lektor Tiia Tamm, PhD

III moodul: Ülevaade liikumispuudega inimesest, abivahenditest, abistamisest ja teenindamisest, universaalne disain

Kestus: 5 akadeemilist tundi

 • Mooduli I osa: Ülevaade liikumispuudest ja suhtlemisest liikumispuudega inimesega
 • Mooduli II osa: Müüt või tegelikkus? Levinumad müüdid liikumispuudega inimestest
 • Mooduli III osa: Ülevaade liikumisabivahenditest
 • Moodili IV osa: Nõuded liikumispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes (universaalne disain)
 • Mooduli V osa: Ülevaade puudega inimeste töötamist ja õppimist toetavatest tööturu- ja sotsiaalteenustest ning toetustest ja soodustustest

Koolitajateks on eksperdid, kes on sihtgrupi esindajad või omavad vähemalt 5-aastast suurt kogemust liikumispuudega inimeste toetamise, suhtlemise ja teenindamise valdkonnas.

IV moodul: Praktikum

Kestus: 2 akadeemilist tundi

 • Mooduli I osa: Näidiskaasuste lahendamine (rühmatööd, ülesannete lahendamine).
 • Mooduli II osa: Õiged, ohutud ja turvalised abistamisvõtted (tavaratastooliga ja elektrilise ratastooliga inimese abistamine, proteesidega või muude liikumisabivahenditega inimeste abistamine). Ratastoolide, käimisraamide jt abivahendite kokkupanek ja kinnitamine.

Koolitajateks on eksperdid, kes on sihtgrupi esindajad või omavad vähemalt 5-aastast suurt kogemust liikumispuudega inimeste toetamise, suhtlemise ja teenindamise valdkonnas.

 • Akadeemilise tunni pikkus on 45 minutit.
 • Koolitusmooduli hind on 60–240 eurot. Hind sisaldab koolitust ja õppematerjale. Käibemaksu ei lisandu.
 • Viipekeele tõlke vajadusel tasub viipekeele tõlketeenuse eest koolituse tellija. ELIL korraldab viipekeele tõlgi tellimise.
 • ELIL ei kata osalejate transpordi-, majutus- ega toitlustamise kulusid.

Rehabilitatsioon

taastusraviEesti Liikumispuudega Inimeste Liit osutab alates 2015. aastast rehabilitatsiooniteenust puudega lastele ja täiskasvanud puudega inimestele.

Sihtgrupid, kellele pakutakse teenuseid puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses on: lapsed kuni 18-eluaastani (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad) ning 16-aastased ja vanemad isikud (puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad).

Loe teenusest lähemalt